ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 2021 – СПЕЧЕЛИ, ДОКАТО ПИЕШ КАФЕ!”

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания “Национална потребителска кампания 2021 –Спечели, докато пиеш кафе!  („Кампанията“)  се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“)

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес cafeteria.bg/oficialni-pravila през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта cafeteria.bg/oficialni-pravila

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в периода:

  1. Период – от 07.04 – до 31.04.2021г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и  участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 3 на брой ваучера на стойност 50 лв. всеки и голяма награда – 1 бр. кафе машина Dolce Gusto Piccolo.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

  1. НАГРАДИ 

Седмични награди:

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и –  ваучер за кафе продукти на стойност 50 лв. важащ за online магазина на cafetertia.bg ще бъдат раздадени общо 3 на брой за всеки един от периодите или общо 8 на брой за двата периода на кампанията!

Голяма награда:

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и –  кафе машина Dolce Gusto Piccolo.

Всеки Участник има правото на неограничен брой покупки за  периода на кампанията, като с всяка една покупка той участва в тегленията за седмични и големи награди.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес или телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник.

При завършване на регистрацията/покупката Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата – cafeteria.bg и възможността за регистрация/покупка за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Раздел 6. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

  1. Период 1 – от 07.04 – до 15.04.2021г. Дата на теглене – 19.04.2021г.
  2. Период 2 – от 16.04 – до 22.04.2021г. Дата на теглене – 26.04.2021г.
  3. Период 3 – от 23.04 – до 29.04.2021г. Дата на теглене – 03.05.2021г.

Промоционален период и дата за тегленията на голямата награда както следва:

  1. Период 1 – от 07.04 – до 30.04.2021г. Дата на теглене – 03.05.2021г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит в рамките на 72 часа, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Стойността на наградите раздавани в периода на Кампанията не надвишава 100 лв. с ДДС.

Информация за Кампанията може да бъде получена на промоционалния имейл info@cafeteria.bg или по телефон – с обаждане на обявените за връзка на промоционалната страница – www.cafeteria.bg

Раздел 7. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Раздел 9. Лични данни

Информация за условията, при които Възложителят ще обработва личните данни на Участниците, могат да бъдат намерени на адрес https://www.cafeteria.bg/specheli-2020-policy

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

ОБРАТНО КЪМ СТРАНИЦАТА НА КАМПАНИЯТА