ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Правила за поверителност

Името на кампанията е “Национална потребителска кампания 2021 – Спечели, докато пиеш кафе! 

Думите, изписани с главни букви в тези Правила за поверителност, ще имат същото значение както в Официалните правила, освен ако тук не им e придадено друго значение.

Възложителят и Организаторът обработват данните, предоставени от Участниците в Кампанията, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(„ОРЗД”)

Администратор и обработващ на предоставените лични данни е “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20  „Организатор” или „Обработващ на лични данни”).

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Кампанията се основават на доброволното съгласие на Участника, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Кампанията (www.cafeteria.bg) се управлява от Обработващия лични данни, администратор на личните данни е Администраторът.

За целите на участието в Промоция се изисква регистрация на промоционалния сайт.

За да участва в Кампанията, Участникът може да даде доброволно съгласие за обработването на данни съгласно таблицата по-долу, при което предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за участието в Кампанията. Участникът разбира, че регистрацията и даденото при нея съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни са условие за участие в Кампанията. При участие в Кампанията Участниците, които печелят, дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).

Чрез предоставянето на личните данни и участието в Кампанията личните данни на Участника ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Ако за това е предоставено изрично съгласие, Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Участника.

Участието в Кампанията е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Участника с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни за следните цели и на следното правно основание:

Вид обработвани данни Цел на обработването Правно основание за обработване Период на обработване
Име
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Кампанията
 • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
Име
 • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
 • Връзка с участника
 • Изграждане на база данни
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на кампанията(

Ако е дадено съгласие)

Обръщение
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Кампанията
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
E-mail адрес
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Кампанията
 • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
 • Изграждане на база данни
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
E-mail адрес
 • Собствена маркетингова дейност и пазарни проучвания
 • Връзка с участника
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Пет (5) години след края на кампанията(

Ако е дадено съгласие)

Адрес на победителите
 • Идентификация на Участника
 • Провеждане на Кампанията
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.
Номер за контакт
 • Уведомяване относно Кампанията, комуникация във връзка с Кампанията и спечелените награди
Съгласие, по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД Деветдесет (90) дни след края на Кампанията.

Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Участника. При участие в Кампанията и приемане на Официалните правила Участниците разбират, че тяхното име и адрес, както и всички други данни, предоставени от Участника, може да бъдат използвани за целите на предявяване на претенции и упражняването на права до деветдесет (90) дни след края на Кампанията. Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Възложителят е провел тест за балансиране на интересите, който показва, че при определени условия, например, но не само, случаи, в които Участник има претенция към Възложителя и е в търговските интереси на последния да отговори по подходящ начин на такава претенция и по този начин да упражни правата си, Възложителят също ще обработва описаните по-горе лични данни на Участниците.

Ако Участникът е дал своето изрично съгласие чрез отбелязване на съответната отметка в сайта на Кампанията, след изтичането на деветдесет (90) дни Възложителят ще съхранява само името и имейл адреса от личните данни на Участника, които ще се използват изцяло за собствена маркетингова дейност, пазарни проучвания и комуникация. Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

 1. Информация относно правата на защита на данните на Участниците

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Участниците да поискат от Възложителя информация, по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат изтриване (право на изтриване); коригиране (право на коригиране) или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Организатора, или чрез имейл до info@cafeteria.bg.

Участник може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя.

Участниците разбират, че оттеглянето на данни, които са необходими за провеждането на Кампанията и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване преди приключването на Кампанията, може да доведе до отпадане от участие (освен когато Участник оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).

Освен това Участник има право да възрази и срещу обработването на лични данни.

Ако Участник не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Участника.

Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:

Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2

Телефон: +386 1 244 37 50

Факс: + 359 (0)2 91 53 525

Имейл: dpo@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

Участник може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни, на посочените по-горе адреси.

За да могат Участниците да упражнят правата си, Организаторът е на тяхно разположение на следните контакти: адрес:

гр. София, ул. Велизар Велков 20  Тел: 0899953415

Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Участник в рамките на 30 дни от получаване на искане.

 1. Разкриване на лични данни

С оглед на провеждането на Кампанията някои от посочените по-горе лични данни на Участниците могат да бъдат разкрити и на следните лица единствено за целите на провеждането на Кампанията:

 • нотариус, който ще присъства по време на тегленето на Печелившите;
 • куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на Наградите, на който е възложено разнасянето на Наградите и на който могат да се разкриват лични данни само на Печелившите.

В допълнение към горното данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

Възложителят няма да приема жалби след изтичането на 90 дни от края на Кампанията.

Допълнителна информация за Кампанията може да бъде намерена на cafeteria.bg/oficialni-pravila

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта cafeteria.bg/oficialni-pravila. Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Организаторът има изключително право да прекрати Кампанията и да откаже провеждането й, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата във връзка с Кампанията, или поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на Кампанията. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или установена съществена злоупотреба и/или нарушение на Официалните правила. В тези случаи на Участниците не се полага обезщетение.

Дата: 07.04.2021г.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

ОБРАТНО КЪМ СТРАНИЦАТА НА КАМПАНИЯТА