ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА CAFETERIA.BG
Общи условия и правила за използване на услугите предоставяни чрез cafeteria.bg
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, ЕИК 200087174 (cafeteria.bg) и Потребител на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн cafeteria.bg и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от cafeteria.bg (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите нa cafeteria.bg, Потребителят извършва регистрация на Сайта.
Собственик на информационната платформа cafeteria.bg е СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище: гр. София, В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ.ПЪРВА №1, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 200087174 телефон за контакт 0885 47 06 06; имейл: info@cafeteria.bg Адресът на управление е: гр. София, В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ.ПЪРВА №1.
С извършването на регистрация или пазаруването като гост без регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.
• Cafeteria.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
• Cafeteria.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазинa Cafeteria.bg към момента на проверката да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи Cafeteria.bg потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.
• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Cafeteria.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него имейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
• При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
• Cafeteria.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
2. Защита на личните данни.
• С потвърждението на графа „приемам” на настоящите Общи условия, Потребителятт се съгласява Личните му данни да се използват от СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
3. Авторски права и ограничения свързани с тях.
Авторските права и всички права на интелектуалната собственост в материалите, съдаржащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Cafeteria.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.
Cafeteria.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Cafeteria.bg и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Cafeteria.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от Cafeteria.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Cafeteria.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Cafeteria.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
Cafeteria.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
Представяни стоки и услуги на Сайта.
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Cafeteria.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на продуктитте и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Посочените на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите Cafeteria.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Закупуване на стока и/или услуга от Сайта Cafeteria.bg
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Cafeteria.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Cafeteria.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;
Cafeteria.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Cafeteria.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Заплащане на закупени стоки и услуги
При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Cafeteria.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Cafeteria.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Cafeteria.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
Поръчка
Цените на стоките и артикулите, предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване, достъпна чрез домейн Cafeteria.bg са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.
Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онлайн пазаруване.
Договорът се сключва на български език.
Договорът между СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът и Потребител представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.cafeteria.bg/uslovia-za-polzvane/
Страна по договора със СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът е Потребител/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес посредством куриерската фирма подизпълнител и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.
Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане.
Доставка
Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да я вземе лично от офиса на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД.
!!!!Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят може да се осведоми за нея по време на извършване на поръчката – на страницата на количката – още преди да започне процедурата по изпълнение на поръчката.
!!!!!В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, Потребителят може да замени дадените продукти с други на същата стойност или Потребителят има право при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
!!!!Срок на доставката: в период от 24 часа до 3 работни дни. След приемането и обработването на поръчката Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни/ при обстоятелства различни от нормалните/. Доставчикът ще уведоми Потребител чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Cafeteria.bg.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Cafeteria.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Cafeteria.bg съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.
Cafeteria.bg може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Cafeteria.bg информация, отказът от предоставянето и, води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Сумата за доставка се поема от клиента.
Cafeteria.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Cafeteria.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Cafeteria.bg на тел. 0887 921 002.
При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Cafeteria.bg на тел. 0887 921 002.Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Cafeteria.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Cafeteria.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Cafeteria.bg за такова искане на тел: 0887 921 002 или на email: info@cafeteria.bg
Cafeteria.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
Cafeteria.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
Отговорност
СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито Потребител нито СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
Отказ от закупена стока
Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор в срок oт 2 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето;
4. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
6. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Cafeteria.bg за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
7.Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта Cafeteria.bg, като в случай че използва тази възможност, Cafeteria.bg незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
8.В случай, че потребителят се откаже от договора,Cafeteria.bg ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Cafeteria.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Cafeteria.bg за неговото решение за отказ от договора.Cafeteria.bg ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
9.Cafeteria.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
10.Потребителят следва да изпрати на Cafeteria.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Cafeteria.bg за отказа си от договора.
11.Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Cafeteria.bg преди изтичането на 14-дневния срок.
12.Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 4 лв.
13.Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
14.Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Cafeteria.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Приложимо Право
Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
С поставяне на отметка, срещу Общи условия на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.
Настоящите общи условия и договора на Потребителя с СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителя.
Други
Cafeteria.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
Cafeteria.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта Cafeteria.bg администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.Cafeteria.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Cafeteria.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. 0885 47 06 06, в рамките на работното време: от 09:30 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Cafeteria.bg.
Ползването на интернет портал www. Cafeteria.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД/Доставчикът, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 11/04/2017 г.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Cafeteria.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.
Координатите на Cafeteria.bg са следните:

СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД, EIK: 200087174
гр. София, В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ.ПЪРВА №1
Тel. : +359 885 47 06 06 / email: info@cafeteria.bg / Cafeteria.bg